I. Obsah a účel dokumentu
1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů
poskytnutých návštěvníky webových stránek www.lensreality.cz, našimi klienty a zájemci
o naše služby a produkty.
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné
informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní
postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU)
2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost
25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami
poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke
změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat
nápravu.

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete

kontaktovat

Realitní kancelář – LENS reality, provozovna Jungmannova 1310/10, 697 01 Kyjov – Martin
Kundrata, IČ: 66606080, se sídlem Farská 1267/22, 696 04 Svatobořice-Mistřín (dále jen
„Správce“) zapsáný v živnostenském rejstříku, kontaktní e-mail: lensreality@seznam.cz, naše
webové stránky: www.lensreality.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o
poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při
přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v
souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých
věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů uvedených při prohlídkách nemovitostí), telefonicky,
písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu
skype, FB messenger).
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš
souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.
Osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e- mail,
IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme Vám
poskytli, Váš rodinný stav, pohlaví, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej Vám
zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji)

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou

dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám Vámi objednané služby a vést i s tím
související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul,
adresa, Váš rodinný stav, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail.
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních
povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava
kupní nebo nájemní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Přitom nemusí jít vyloženě o
smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o
smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na
webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po
skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních
povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto
dokumentu.
B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších
právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti
účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“),
zpracováváme tyto údaje:
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy,
které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných
zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
 Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z
uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 5ti let po ukončení
smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy
nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním
toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v
okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv
a naší vzájemné komunikace.
 Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme
zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, titul, e-mail
D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky
našich realitních služeb a informací o dění v realitním oboru. Váš souhlas budeme k tomuto
zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám Váš souhlas
udělíte, budeme Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování

se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše
osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše),
budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k
takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další
osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní
kancelář, poskytovatel datových úložišť, katastrálnímu úřadu, finančnímu úřadu a softwarových
aplikací. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme vždy na vyžádání.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou
povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán
oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany

osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k
těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho
týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a
to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez
zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně
uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování
Vašich osobních údajů.
E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému
správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést
námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš
oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je
oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení
dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů,
máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i
ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz V případě, že budete
mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu
lensreality@seznam.cz

Doporučené nemovitosti

Partneři